Balo Doite Hertage Grey Backpack giá 580k

Balo Laptop Doite Hertage Grey Backpack doite-backpack-baloonline-cham-com-2 doite-backpack-baloonline-cham-com-3 doite-backpack-baloonline-cham-com-5 doite-backpack-baloonline-cham-com-7

Quai dễ dàng diều chỉnh và chắc chắn.
Quai xách chắc chắn khi bạn không muốn đeo mà chuyển sang xách.
Kích thước: 47 x 32 x 14cm